کالایــــــابمعرفی سامانه شناسه کالا

هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیتهای تجاری فراهم می‌شود. سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید/ دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم نماید.
از این رو هدف از راه‌اندازی این سامانه، جمع آوری و استفاده سیستمی از اطلاعات کالا، ایجاد زبان مشترک و قابل درک برای تمام سامانه‌های تجاری در خصوص کالای مورد معامله می‌باشد که از طریق سامانه شناسه کالا به صورت متمرکز و استاندارد و یکپارچه و در عین حال سهل الوصول و با مشارکت ذینفعان اصلی صورت می‌گیرد.

جایگاه سامانه شناسه کالا

سامانه شناسه کالا در تعامل نزدیک به سامانه‌های پنجره واحد تجارت، سامانه امور گمرکی، سامانه انبارها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه ضوابط کالایی، سامانه وزارت بهداشت، سامانه وزارت نفت و سامانه‌های دیگر درگیر در امر تجارت داخلی و خارجی کشور انجام وظیفه می‌کند.